Publications

Author CD Name
CHERIAVELY JOHN VISUDHA KURISINTE VAZHI (Malayalam), Potta Ashram Chalakkudy, 2006.
PUTHENPURA AUGUSTINE ABHISHEKAGNI (Malayalam), Sehion Retreat Centre, Thavalam, 2006.